Tag: New Zealand Punjabi girl dies in road accident

ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੜ ਕੀ ਹਾ ਦਸੇ ਦੋਰਾਨ ਮੌ ਤ

‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਉਰੋ : ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ।ਇਥੇ ਟਾਉਪਰੀ (ਨੇੜੇ ਕੈਂਬਰਜਿ) ਵਿਖੇ  ਇਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦ ਸੇ ਦੋਰਾਨ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ…